Najširší sortiment, debnenia, lešenia a spotrebného materiálu

Obchodné podmienky pre dodanie tovarov spoločnosťou TEBAU, spol. s. r. o.

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy na dohodnuté miesto a
v dohodnutom čase.

2. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy, ak ho nemohol dodať pre
neposkytnutie riadneho a včasného spolupôsobenia od kupujúceho, v prípade
neodvrátiteľnej udalosti a pri omeškaní kupujúceho so zaplatením dohodnutej zálohy
alebo kúpnej ceny.

3. Záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy je splnený jeho odovzdaním a prevzatím
kupujúcim, alebo neopodstatneným odmietnutím prevzatia predmetu zmluvy
kupujúcim. K tomu vystaví predávajúci kupujúcemu výdajku, ktorú obidvaja podpíšu.

4. Nájomca (kupujúci) sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu (prenajímateľovi) kúpnu cenu,
resp. fakturovanú sumu prenájmu v dohodnutej výške a to do 14 dní od vystavenia
faktúry predávajúcim (prenajímateľom). V prípade ak kupujúci nezaplatí
predávajúcemu kúpnu cenu predmetu zmluvy ani po predchádzajúcej písomnej výzvy
predávajúceho, je oprávnený predávajúci zveriť vymáhanie pohľadávky tretej osobe,
alebo právnemu zástupcovi, pričom preukázateľné náklady za tieto služby sa zaväzuje
kupujúci uhradiť predávajúcemu do 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim.

5. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho až
úplným zaplatením kúpnej ceny, úrokov a zmluvných pokút. Kupujúci je oprávnený
ďalej predať prevzatý tovar od predávajúceho (predmet zmluvy), avšak ak nezaplatil
predávajúcemu kúpnu cenu, je povinný upozorniť svojich zákazníkov, že dodaný tovar
nie je v jeho vlastníctve a v prípade jeho nezaplatenia je povinný ho vrátiť. Zmluvné
strany sa dohodli, že ak kupujúci poruší túto svoju informačnú povinnosť, zaväzuje sa
zaplatiť predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa 20 %
z ceny dodaného tovaru, do 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim. Zánikom kúpnej
zmluvy nie je dotknutá povinnosť kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu. Predávajúci je
oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti,
na ktorej porušenie sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj náhradu škody presahujúcu
zmluvnú pokutu.

6. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením fakturovanej sumy, zaväzuje sa
kupujúci zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z fakturovanej
dlžnej sumy, až do jej zaplatenia. Zánikom kúpnej zmluvy nie je dotknutá povinnosť
kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu. Predávajúci je oprávnený požadovať od
kupujúceho náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti, na ktorej porušenie sa
vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.
Kupujúci nie je oprávnený si započítať voči predávajúcemu svoje zročné pohľadávky
bez jeho písomného súhlasu. Pokiaľ kupujúci nezaplatí predávajúcemu cenu predmetu
zmluvy (príp. jej časť), je oprávnený predávajúci si vziať späť dodaný a nezaplatený
tovar podľa tejto zmluvy, pričom sa kupujúci zaväzuje mu poskytnúť pri tom súčinnosť,
oznámiť mu miesto, kde sa nachádza. Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu
vymáhať od kupujúceho, resp. mu ju môže odpustiť v prípadoch hodných osobitného
zreteľa, s prihliadnutím na predchádzajúcu i budúcu obchodnú spoluprácu.

7. Predávajúci poskytuje záruku za akosť predmetu zmluvy po dobu 24 mesiacov odo dňa
prevzatia tovaru.

8. Kupujúci je povinný reklamovať vady predmetu zmluvy, príp. jeho časti, zrejmé pri
odovzdaní a prevzatí, už pri tomto odovzdaní a prevzatí, inak jeho právo zaniká.

9. Vady, ktoré mohol kupujúci zistiť až neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, je
povinný reklamovať najneskoršie do skončenia záručnej doby u predávajúceho a to
všetko písomne.

10. V písomnej reklamácii je povinný kupujúci uviesť vady a popísať ako sa prejavujú,
zároveň uschovať reklamovaný predmet zmluvy, príp. jej časti, pre obhliadku
predávajúceho.

11. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si uhradiť škody, ktoré by si spôsobili porušením
zmluvných, zákonných povinností.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane
sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, vznik iného právneho stavu, vrátane
situácie uplatnenia náhrady škody voči štatutárovi spoločnosti podľa Obchodného
zákonníka budú predložené (rozhodované rozhodcovským súdom) ad hoc rozhodcom
Ing. Milošom Valachom alebo ad hoc rozhodcom Zuzanou Valachovou podľa dohody
zmluvných strán o spôsobe ustanovenia rozhodcu (Zákona č. 244/2002 Z. z. § 6 ods. 1
a 3, § 8 ods. 1). Výber rozhodcu je ponechaný na žalobcovi alebo vybranej právnickej
osobe. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rozhodcovských pravidiel – ad
hoc rozhodcov (vrátane stanovenia rozhodcovských poplatkov a postupu
v rozhodcovskom konaní), ktoré sú dostupné na stránke www.royaldevelopment.sk.
Strany sa podrobia rozhodnutiu príslušného rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany
záväzné a nemenné. Podľa Zákona č. 244/2002 Z. z. strany si ustanovujú za vybranú
právnickú osobu ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, záujmové združenie právnických
osôb, IČO: 45 741 905 podľa Zákona č. 244/2002 Z. z. § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 a 2 a).
Doručovacia adresa na podanie žaloby je: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská
republika.

13. Tieto obchodné podmienky boli zmluvnými stranami dohodnuté podľa § 273
Obchodného zákonníka a tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Obchodné
podmienky pre dodanie tovarov spoločnosťou TEBAU, spol. s r.o. nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom 01.12.2017 a rušia platnosť a účinnosť predchádzajúcich Obchodných
podmienok pre dodanie tovarov spoločnosťou TEBAU, spol. s r.o. pre všetky kúpnopredajné
vzťahy.

Obchodné podmienky na prenájom hnuteľných vecí spoločnosťou TEBAU, spol. s r.o.

A Výklad pojmov

1. Nájomná zmluva
Zmluvný vzťah uzatvorený medzi prenajímateľom a nájomcom ústnou alebo písomnou
formou, v ktorej prenajímateľ dočasne prenecháva za odplatu nájomcovi hnuteľnú vec
(veci) aby ju užíval.

2. Prenajímateľ
Právnická osoba, ktorá vec prenajíma, je vlastníkom prenajímanej veci, alebo má k nej
dispozičné právo.

3. Nájomca
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si vec najíma.

4. Osoby oprávnené na právne úkony
Zmluvu o nájme môžu uzatvoriť (podpísať) za zmluvné strany len osoby ktoré sú
oprávnené konať v mene zmluvnej strany, prípadne osoby ktoré sa preukážu
oprávnením na tento úkon (písomným splnomocnením). V prípade, ak nájomnú zmluvu
podpíše osoba, ktorá nie je oprávnená konať v mene nájomcu alebo za nájomcu,
zodpovedá tým prenajímateľovi za vzniknutú škodu.
Na iné úkony spojené s nájomným vzťahom je oprávnená osoba na ktorej sa zmluvné
strany dohodli v nájomnej zmluve.
Prevziať a vrátiť predmet nájmu môže nájomca osobne, pripadne môže k tomu poveriť
inú osobu s tým, že prenajímateľ je v dobrej viere, že táto osoba je nájomcom poverená
a práva a povinnosti z jej úkonov vznikajú priamo nájomcovi.
Úkony prenajímateľa spojené s vydaním predmetu nájmu nájomcovi a jeho prevzatím
späť môže robiť len jeho zamestnanec.

5. Predmet nájmu
Hnuteľná vec (veci), ktorú prenajímateľ prenecháva dočasne na užívanie nájomcovi
a ktorá je spôsobilá na dohodnuté užívanie.

6. Miesto vydania, prevzatia a vrátenia predmetu nájmu
Prenajímateľom určené miesto, kde prichádza k odovzdaniu predmetu nájmu do
užívania nájomcovi a jeho vráteniu späť prenajímateľovi po ukončení nájmu. Týmto
miestom je spravidla sklad prenajímateľa na Bojnickej ulici č. 18 v Bratislave, pokiaľ
sa prenajímateľ s nájomcom nedohodnú písomne inak.

7. Miesto nájmu
Nájomcom určené miesto pri uzatváraní nájomnej zmluvy, kde bude užívať predmet
nájmu.

8. Užívanie predmetu nájmu
Dohodnutý spôsob užívania predmetu nájmu v nájomnej zmluve nájomcom, alebo ak
sa spôsob užívania nedohodol, obvyklé užívanie, v súlade s návodom na použitie, ktorý
nájomca obdrží najneskôr s prevzatím predmetu nájmu.

9. Finančný preddavok nájmu
Suma, ktorú je nájomca povinný poskytnúť prenajímateľovi na zabezpečenie krytia
prípadných škôd na predmete nájmu, nedoplatky, dlžné úroky resp. aj zmluvnú pokutu.
Výška finančného preddavku nájmu (ďalej len „preddavok“) môže byť maximálne do
2/3 účtovnej hodnoty predmetu nájmu. Prenajímateľ je oprávnený použiť preddavok na
uspokojenie nárokov (pohľadávok) prenajímateľa voči nájomcovi. Prenajímateľ je
oprávnený (nie však povinný) uspokojiť svoju pohľadávku voči nájomcovi zo
zloženého preddavku jednostranným právnym úkonom, a to až do výšky nájomcom
nesplneného záväzku. Do poskytnutia preddavku prenajímateľ nie je povinný odovzdať
nájomcovi predmet nájmu. Prenajímateľ vráti nájomcovi preddavok, resp. jej pomernú
časť, ak nebola použitá na započítanie nárokov prenajímateľa voči nájomcovi a to
najneskoršie do 30 dní od skončenia zmluvy. V prípade, ak dôjde k použitiu preddavku
prenajímateľom skôr, ako dôjde k ukončeniu zmluvy, je povinný nájomca zložiť ďalší
preddavok vo výške maximálne do 2/3 účtovnej hodnoty predmetu nájmu a to na
základe výzvy prenajímateľa v lehote 5 dní od obdržania tejto výzvy.

10. Nájomné
Cena za užívanie predmetu nájmu, ktorú je nájomca povinný platiť prenajímateľovi
odo dňa prevzatia predmetu nájmu až do jeho vrátenia prenajímateľovi.

B Podmienky nájmu

1. Práva a povinnosti prenajímateľa

1.1. Prenajímateľ má právo požadovať od nájomcu zaplatenie nájmu, a ak je v omeškaní
s jeho zaplatením aj sankciu za omeškanie. Ak nájomca spôsobil prenajímateľovi škodu,
má právo domáhať sa zaplatenia aj tejto škody.

1.2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly, či
ho nájomca užíva riadnym spôsobom a či ho nedal do podnájmu tretej osobe.

1.3. Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté
užívanie a v tomto stave ho na svoje náklady udržovať. O odovzdaní predmetu nájmu
je povinný spísať záznam a jedno vyhotovenie vydať nájomcovi.

1.4. Prenajímateľ je povinný oboznámiť nájomcu so spôsobom užívania, prevádzkovými
a bezpečnostnými podmienkami predmetu nájmu. Najneskôr s odovzdaním predmetu
nájmu je povinný odovzdať nájomcovi aj návod na jeho použitie.

1.5 Prenajímateľ je povinný poskytnúť odborné poradenstvo k predmetu nájmu
v obvyklom rozsahu. Poradenstvo nad tento rozsah si vyžaduje vždy písomnú dohodu.
1.6 Prenajímateľ je povinný na základe oznámenia nájomcu opraviť na svoje náklady
predmet nájmu ak závada vznikla neporušením dohodnutého spôsobu užívania, a ak
nebol dohodnutý primerane určeniu a povahe veci.

1.7 Prenajímateľ zodpovedá za to, že predmet nájmu má vlastnosti na jeho užívanie bez
vád v kvalite potrebnej na dohodnutý spôsob užívania, a ak nebol dohodnutý,
primerane určeniu a povahe veci.

1.8 Prenajímateľ nezodpovedá za vlastnosti predmetu nájmu ak:

a) na predmete nájmu boli vykonané zásahy a zmeny ktoré prenajímateľ neschválil
alebo nedoporučil;
b) nebol predmet nájmu užívaný dohodnutým spôsobom, a ak nebol dohodnutý,
primerane jeho charakteru , povahe a určeniu;
c) neboli dodržané technické a bezpečnostné pokyny prenajímateľa;
d) nebol správne ošetrovaný a uskladnený;
e) dodávateľ resp. výrobca predmetu nájmu poskytol záruku priamo nájomcovi.

1.9 Prenajímateľ je povinný prevziať späť predmet nájmu, prekontrolovať jeho úplnosť,
kompletnosť a neporušenosť, preveriť či je predmet nájmu vrátený v stave dojednaného
spôsobu užívania a ak sa spôsob užívania nedohodol v stave v akom ho nájomca
prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. O prevzatí predmetu nájmu je povinný
vyhotoviť záznam a jedno vyhotovenie odovzdať nájomcovi. Ak vrátený predmet
nájmu vykazuje vady, musí ich zapísať do tohto záznamu. Pre vady ktoré nemohli byť
zistené pri obvyklom preberaní predmetu nájmu späť si môže prenajímateľ uplatňovať
náhradu od nájomcu len ak ho na ne upozornil do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia.

1.10 Prenajímateľ má právo odmietnuť prevzatie predmetu nájmu ak mu je vracaný v stave
nespôsobilom k ďalšiemu používaniu, alebo vo väčšom opotrebení ako je bežné
opotrebenie. V takomto prípade má právo odpredať a nájomca povinnosť odkúpiť
predmet nájmu v jeho účtovnej hodnote pokiaľ sa nedohodnú písomne inak. Nájomca
je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu, ktorá mu vznikne poškodením predmetu
nájmu.

1.11 Prenajímateľ má právo odobrať nájomcovi predmet nájmu ak je ten aspoň 20 dní
v omeškaní so zaplatením nájmu. Za týmto účelom má právo vstupu na miesto kde sa
predmet nájmu nachádza. Náklady spojené s odobratím predmetu nájmu znáša nájomca,
resp. tento ich je povinný uhradiť na výzvu prenajímateľovi. Prenajímateľ je povinný
tieto náklady vyúčtovať nájomcovi do 1 mesiaca od odobratia predmetu nájmu.

2. Práva a povinnosti nájomcu

2.1 Nájomca má právo požadovať od prenajímateľa, aby mu bol daný predmet nájmu do
užívania v spôsobilom stave na dohodnuté užívanie, alebo ak sa spôsob užívania
nedohodol tak na obvyklé užívanie, v dohodnutom čase a na mieste na ktorom sa
s prenajímateľom dohodli.

2.2 Nájomca je povinný si predmet nájmu riadne prevziať, prekontrolovať jeho
kompletnosť, prevádzkyschopnosť a prevzatie potvrdiť na zázname o prevzatí. Ak
nájomca zistí na predmete nájmu vady ktoré nemohol zistiť pri jeho obvyklom preberaní
od prenajímateľa môže do 3 pracovných dní od jeho prevzatia požadovať ich
odstránenie. Prevzatím predmetu nájmu nájomca zodpovedá za škodu ktorá vznikne na
tomto predmete.

2.3 Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu spôsobom určeným v zmluve; ak sa
nedohodlo inak, primerane povahe a určeniu predmetu nájmu v súlade s návodom na
použitie.

2.4 Nájomca nesmie dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe.

2.5 Nájomca je oprávnený vykonať zmeny na predmete nájmu len so súhlasom
prenajímateľa.

2.6 Nájomca je povinný po skončení nájmu uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu na
svoje náklady, ak vykonal na ňom zmeny bez súhlasu prenajímateľa.

2.7 Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv,
ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za
škodu tým spôsobenú a nemá nárok, ktorý by mu inak prislúchal pre nemožnosť alebo
obmedzenú možnosť užívať predmet nájmu pre jeho vady, ktoré včas neoznámil
prenajímateľovi. Prenajímateľ je oprávnený vyčísliť náklady spojené s opravou, čistením a manipuláciou predmetu nájmu podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu OP.

2.8 Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní predmetu nájmu v rozsahu
potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie veci.

2.9 Nájomca je povinný starať sa o to aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Nájomca je
povinný predmet nájmu chrániť pred zničením, poškodením, odcudzením, stratou.

2.10 Nájomca je povinný platiť nájomné tak ako sa s prenajímateľom dohodli. Ak nevráti
nájomca predmet nájmu v zmluvne dohodnutej dobe, je povinný platiť nájomné až do
jeho vrátenia.

2.11 Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi prístup k predmetu nájmu za účelom
kontroly, či ho nájomca užíva riadnym spôsobom a či ho nedal do podnájmu tretej
osobe.

2.12 Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi v dohodnutom čase a na
dohodnutom mieste kompletný, úplný a neporušený, v stave v akom ho prevzal
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Vrátenie je povinný potvrdiť svojím podpisom
na zázname o vrátení predmetu nájmu. Ak vrátený predmet nájmu vykazuje vady,
prenajímateľ ich zapíše do tohto záznamu.

2.13 Nájomca je povinný si zabezpečiť na svoje náklady dopravu k prevzatiu a vráteniu
predmetu nájmu.

2.14 Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi odobratie predmetu nájmu ak je
v omeškaní so zaplatením nájomného minimálne 20 dní. Prenajímateľ, resp. osoby ním
poverené majú právo vstúpiť do/na miesto, kde sa bude predmet nájmu nachádzať za
účelom odobratia predmetu nájmu podľa predchádzajúcej vety. Nájomca sa zaväzuje,
že strpí faktický výkon a realizáciu odobratia predmetu nájmu v nevyhnutnom rozsahu
z miesta, kde sa predmet nájmu bude nachádzať. Nájomca sa zaväzuje a je povinný
uhradiť prenajímateľovi všetky nevyhnutne vynaložené náklady spojené s výkon
a realizáciou odobratia predmetu nájmu z miesta, kde sa predmet nájmu bude
nachádzať.

2.15 Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu premiestniť na iné ako dohodnuté miesto jeho
užívania, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Prenajímateľ, resp.
osoby ním poverené majú právo vstúpiť do/na miesto, kde sa bude predmet nájmu
nachádzať za účelom vykonania kontroly spôsobu užívania predmetu nájmu.

2.16 Nájomca nie je oprávnený si ponechať predmet nájmu po uplynutí doby nájmu, môže
tak urobiť iba na základe písomného súhlasu prenajímateľa, ktorý musí prenajímateľ
udeliť nájomcovi najneskôr pred skončením doby nájmu. V opačnom prípade je
nájomca povinný predmet nájmu bezodkladne po uplynutí doby nájmu, vrátiť
prenajímateľovi všetok.

2.17 Nájomca sa zaväzuje odsúhlasiť s prenajímateľom inventarizačné zostatky vzájomných
záväzkov a pohľadávok a to minimálne štvrťročne s tým, že toto odsúhlasenie strany
považujú za platné uznanie záväzku v aktuálnej výške k uvedenému dátumu.

C Platobné podmienky

1.1 Nájomca je povinný zaplatiť nájom na účet prenajímateľa, alebo v hotovosti
k jeho rukám v termíne dohodnutom nájomnou zmluvou. Prenajímateľ bude účtovať
nájom po jeho ukončení. Ak bude doba nájmu dlhšia ako 1 mesiac bude nájom účtovať
vždy mesačne. V prípade ak nájomca nezaplatí prenajímateľovi jeho splatnú
pohľadávku ani po predchádzajúcom písomnej výzve prenajímateľa, je prenajímateľ
oprávnený zveriť vymáhanie pohľadávky tretej osobe, alebo právnemu zástupcovi,
pričom preukázateľné náklady za tieto služby sa zaväzuje zaplatiť nájomca
prenajímateľovi do 14 dní od vystavenia faktúry.

1.2 Ak sa nájomca dostane do omeškania s platením nájomného za 2 mesiace a viac,
zmluvné strany sa dohodli na tom, že sa mení spôsob platenia nájmu z nájmu pozadu na
základe faktúry – daňového dokladu, na platbu vopred na základe predfaktúry, ktorú je
oprávnený prenajímateľ vystaviť vždy ku prvému dňu príslušného mesiaca za tento
kalendárny mesiac a nájomca je povinný zaplatiť do 15. dňa príslušného mesiaca.

D Sankcie za omeškanie

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na ustanovenia týkajúce sa zákonného úroku, zmluvnej
pokuty a náhrady škody sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

1.2 Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne
z dlžnej sumy nájmu až do jeho zaplatenia. Prenajímateľ je oprávnený upustiť od
uplatnenia zmluvnej pokuty, resp. ju nevymáhať s prihliadnutím na konkrétnu situáciu,
predchádzajúcu i budúcu obchodnú spoluprácu. Zánikom nájomnej zmluvy nie je
dotknutá povinnosť nájomcu zaplatiť zmluvnú pokutu. Prenajímateľ je oprávnený
požadovať od nájomcu náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti, na ktorej
porušenie sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj náhradu škody presahujúcu zmluvnú
pokutu.

E Zánik nájomného vzťahu

1. Skončenie nájmu

1.1 Nájom končí najmä

a) uplynutím doby ktorá bola dohodnutá medzi prenajímateľom a nájomcom
v nájomnej zmluve
a riadnym vrátením predmetu nájmu prenajímateľovi.
b) odobratím predmetu nájmu prenajímateľom nájomcovi.
c) zničením predmetu nájmu.
d) odpredajom predmetu nájmu nájomcovi.

2. Odstúpenie od zmluvy

2.1 Prenajímateľ a nájomca majú právo odstúpiť od zmluvy ak to umožňuje Občiansky
zákonník, nájomná zmluva, alebo tieto obchodné podmienky.

2.1.1 Prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak:

a) nájomca neposkytol prenajímateľovi preddavok v stanovenej výške a čase;
b) nájomca si neprevzal v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste predmet
nájmu;
c) nájomca je v omeškaní s platením nájmu aspoň 10 dní;
d) nájomca odovzdal predmet nájmu do podnájmu tretej osobe;
e) nájomca užíva predmet nájmu na inom mieste ako bolo dohodnuté;
f) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s dohodou, a ak sa nedohodlo inak,
primerane povahe a určeniu predmetu nájmu;
g) nájomca vykonáva na predmete nájmu zmeny v dôsledku ktorých hrozí
prenajímateľovi vznik škody.

2.1.2 Nájomca má právo odstúpiť od zmluvy ak:

a) prenajímateľ neodovzdal predmet nájmu v dohodnutom čase a na dohodnutom
mieste;
b) prenajímateľ odovzdal nájomcovi predmet nájmu v stave nespôsobilom na
dohodnuté alebo obvyklé užívanie, a ten ho nemôže užívať v súlade s dohodou,
a ak sa nedohodlo inak primerane určeniu a povahe predmetu nájmu;
c) prenajímateľ neodstránil v primeranom čase vady na predmete nájmu ktoré mal
vykonať a ktoré bránia nájomcovi predmet nájmu užívať.

2.2 Odstúpenie od zmluvy musí zmluvná strana urobiť písomne a doručiť ho druhej strane.
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia a týmto dňom sa zmluva zrušuje.
Prenajímateľ má právo na zaplatenie nájomného do dňa vrátenia predmetu nájmu.

3. Výpoveď

Výpovedná lehota je 10 dňová pre obidve zmluvné strany a začne plynúť
nasledujúcim dňom po jej doručení druhej zmluvnej strane. Prenajímateľ má právo na
zaplatenie nájomného do doby ukončenia nájomného vzťahu.

F Trestná zodpovednosť

1.1 Ak nájomca svojím konaním spôsobí prenajímateľovi škodu a toto konanie bude
vykazovať znaky trestného činu podľa Trestného zákona, oznámi prenajímateľ
podozrenie zo spáchania trestného činu orgánom činným v trestnom konaní a môže si
uplatňovať nárok na náhradu škody v trestnom konaní.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že nevrátenie predmetu nájmu v dohodnutej lehote, pri
súčasnom nezaplatení nájmu, resp. ceny nevráteného predmetu nájmu, sa považuje za
neoprávnené prisvojenie si veci a napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu
podľa.§ 213 Tr. Zákona – sprenevera, resp. § 215 Tr. Zákona neoprávnené užívanie
cudzej veci. Prenajímateľ je oprávnený účtovať nájom za každých začatých 24 hodín
nájmu.

G Správa majetku prenajímateľa

1.1 Prenajímateľ súčasne s nájmom zveruje nájomcovi prenajaté veci do výlučného
opatrovania a správy, pričom tento je popri správe a opatrovaní majetku prenajímateľa
tento majetok používať pre svoje podnikateľskú činnosť. Nie je oprávnený ho požičať,
predať inému, resp. dať do podnájmu.

1.2 Pri správe majetku prenajímateľa je nájomca povinný vykonať také opatrenia, ktorými
predíde, resp. zamedzí poškodeniu, zničeniu, príp. odcudzeniu prenajatého a
spravovaného majetku. Osobou zodpovednou za plnenie úloh správy je ten, kto podpísal
túto zmluvu.

1.3 Nájomca je oprávnený s majetkom nakladať iba tak, aby vždy bola zabezpečená
ochrana majetku prenajímateľa. Nájomca je povinný viesť o spravovanom majetku
operatívnu evidenciu.

1.4 Odmena za dočasnú správu majetku je súčasťou dohodnutej odmeny za nájom platenou
nájomcom.

1.5 Správa majetku končí skončením nájmu a jeho riadnym odovzdaním nájomcom a
prevzatím prenajímateľom

1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek konanie v rozpore s horeuvedenými
povinnosťami spravovať majetok prenajímateľa je úmyselné konanie nájomcu.

1.7 Nájomca sa zaväzuje zapožičaný predmet nájmu vrátiť všetok podľa toho, ako mu bol
podľa podpísaných výdajok materiálu vydaný na prenájom. Pri nevrátení všetkého
materiálu prenajímateľovi zodpovedá za spôsobenú škodu v zmysle § 237 Tr. Zákona
z dôvodu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Osobou zodpovednou za
vrátenie materiálu je štatutárny zástupca nájomcu.

H Záverečné ustanovenia

1.1 Záväzkové vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami
a nájomnou zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a
Obchodného zákonníka. Zmluva a právne vzťahy ňou založené sa riadia slovenským
právom.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane
sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, vznik iného právneho stavu, vrátane
situácie uplatnenia náhrady škody voči štatutárovi spoločnosti podľa Obchodného
zákonníka budú predložené (rozhodované rozhodcovským súdom) ad hoc rozhodcom
Ing. Milošom Valachom alebo ad hoc rozhodcom Zuzanou Valachovou podľa dohody
zmluvných strán o spôsobe ustanovenia rozhodcu (Zákona č. 244/2002 Z. z. § 6 ods. 1
a 3, § 8 ods. 1). Výber rozhodcu je ponechaný na žalobcovi alebo vybranej právnickej
osobe. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rozhodcovských pravidiel – ad hoc
rozhodcov (vrátane stanovenia rozhodcovských poplatkov a postupu v rozhodcovskom
konaní), ktoré sú dostupné na stránke www.royaldevelopment.sk. Strany sa podrobia
rozhodnutiu príslušného rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné
a nemenné. Podľa Zákona č. 244/2002 Z. z. strany si ustanovujú za vybranú právnickú
osobu ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, záujmové združenie právnických osôb,
IČO: 45 741 905 podľa Zákona č. 244/2002 Z. z. § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 a 2 a).
Doručovacia adresa na podanie žaloby je: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská
republika.

1.3 Tieto obchodné podmienky boli zmluvnými stranami dohodnuté podľa § 273
Obchodného zákonníka a tvoria nedeliteľnú súčasť nájomnej zmluvy.

1.4 Obchodné podmienky na prenájom hnuteľných vecí spoločnosti TEBAU, spol. s r.o.,
Bratislava sa stávajú vždy súčasťou nájomnej zmluvy a nájomca je povinný sa s nimi
oboznámiť pred uzavretím zmluvy.

1.5 Obchodné podmienky na prenájom hnuteľných vecí spoločnosti TEBAU, spol. s r.o.,
Bratislava nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.12.2017 a rušia platnosť a účinnosť
predchádzajúcich Obchodných podmienok na prenájom hnuteľných vecí spoločnosti
TEBAU, spol. s r.o. pre všetky nájomné vzťahy.

I Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia
EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.

1.1 Informačný systém osobných údajov Prenájom hnuteľných vecí. Prevádzkovateľ:
TEBAU, spol. s r.o., Bojnická 18/C, Bratislava, 831 04, IČO: 31371337. Spoločný
prevádzkovateľ: Nie je. Zástupca prevádzkovateľa: Nie je vymenovaný. Kontaktné
údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená, kontaktujte priamo prevádzkovateľa.
Účely spracúvania: Zmluva (o prenájme hnuteľných vecí). Právny základ spracúvania:
Zmluva. To znamená, že získavanie osobných údajov je: zákonnou požiadavkou,
zmluvnou požiadavkou, požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba je
povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo
nesplnenie účelu spracúvania. Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl.
6 ods. 1 písm. f. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ získava osobné údaje okrem iného aj kopírovaním, skenovaním alebo
iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií. Kategórie osobných
údajov: meno, priezvisko, podpis, adresa, telefón, e-mail. Súbor spracovateľských
operácií s osobnými údajmi: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie,
využívanie, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, likvidácia.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Nie sú. Osobné údaje nie sú poskytované
sprostredkovateľom. Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): správa
IT. Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje
poskytnuté, za príjemcu nepovažuje. Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
Neuskutočňuje sa. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení
spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

1.2 Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na
presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné
automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho
pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch
uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na
„zabudnutie“). Automatizované rozhodovanie, teda vopred stanovený postup, ktorý je
následne vykonávaný automatizovane prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov
nevyužíva. Profilovanie, teda sledovanie resp. predvídanie správania prevádzkovateľ
pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva.

Príloha (Cenník doplnkových služieb)

Ručná vykládka a nakládka

Každých začatých 20 minút ručného vykladania a nakladania v cene 16€ bez DPH/1osoba.

Čistenie materiálu:

Čistenie dielcov:        270 – 1ks/4€ bez DPH

                                     120,150 – 1ks/2€ bez DPH

Čistenie XXL dielcov:   1ks/8€ bez DPH

Čistenie nosníkov:       1ks/1€ bez DPH

Čistenie dosiek:           1ks/1€ bez DPH

Extrémne znečistenie materiálu sa bude účtovať individuálne podľa uváženia vedúceho skladu !

Demontáž materiálu:

Napr. kotevná tyč-matica 120/120

Pomiešané stojky(300,350,550)

Každých začatých 20 min demontáže v cene 16€ bez DPH/1 osoba

Kontaktujte nás

TEBAU, spol. s.r.o.

Bojnická 18/C
831 04 Bratislava

Telefon: 02 496 83 900

E-mail: info@tebau.sk

GPS: 48.19393, 17.16125

Kariéra v TEBAU